zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus

 

Rodzina 500 plus

KOMU przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł. Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie wychowawcze.

Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do 18. roku życia świadczenie wychowawcze przysługuje bez dodatkowych warunków.

Kwota świadczenia wychowawczego jest podzielna. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kwota świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego.

powrót


JAKI dochód rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu.

Pierwszy okres, na który będzie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r. Na ten okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego.

Przez dochód rodziny należy rozumieć sumę dochodów członków rodziny. Przez „dochód” należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie musi mieć zasądzonych alimentów. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko zgodnie z definicją ustawową należy rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

powrót


KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE świadczenie?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletniości przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 §2 Kodeksu cywilnego);
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, a także gdy wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki na dzieckiem, m.in. może być przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy.

W sytuacjach ww. rodzinny wywiad środowiskowy może zostać przeprowadzony zarówno na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jak i w trakcie pobierania tego świadczenia.

powrót


JAKIE DOKUMENTY są potrzebne w postępowaniu w sprawach o świadczenie wychowawcze?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 1. oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – wzór oświadczeń w tych sprawach określa załącznik nr 2 i załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  • a) wysokości dochodu,
  • b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
  • c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  • e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
 3. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. PIT-11, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie).

Ww. dokumentów nie załącza osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,
 • d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Należy zaznaczyć, że część niezbędnych dokumentów szczegółowo określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ jest zobowiązany pozyskać samodzielnie.

powrót


GDZIE składać wnioski?

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać od 1 kwietnia 2016 r. w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1, pokój 22 – w poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 800 do 1500, wtorek w godzinach od 800 do 1700;
 • drogą elektroniczną:
  • a)     przy pomocy Platformy Informacyjno-Gospodarczej CZIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl (tzw. emp@atia) – droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną,
  • b)    za pomocą systemu teleinformatycznego:
      • udostępnionego przez ZUS (Platforma Usług Elektronicznych – PUE),
      • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Systemy PUE ZUS i bankowe będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z załącznikiem. Dalszy ciąg postępowania administracyjnego odbędzie się droga pisemną, czyli w postaci papierowej.

powrót


KIEDY złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy składać od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie pierwszych trzech miesięcy, tj. od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku będzie ustalone od 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie z wyrównaniem.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

powrót


Szczegółowe informacje dot. programu „Rodzina 500 Plus”

Infolinia dla mieszkańców regionu numery: 71 340 61 11, 71 340 61 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi numer: 76 87 83 429

powrót


Pliki do pobrania

docx Wzór wniosku  (152 KB)
pdf Wzór wniosku  (288 KB)
docxOświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
pdfOświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
docxOświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
pdfOświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
docxOświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
pdfOświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x