zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Karta Dużej Rodziny

 
W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod poz. 1863  opublikowana  została  ustawa z   dnia  5   grudnia   2014  roku o  Karcie Dużej Rodziny.

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Jej posiadacze   będą   mieli  możliwość korzystania  z  systemu  zniżek  zarówno w instytucjach publicznych jak i na usługi oferowane przez podmioty prawne.


Prawo do posiadania Karty:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku  do ukończenia 18 roku życia;
 2. w wieku do  ukończenia   25 roku życia -  w przypadku  gdy  dziecko  uczy się w:
  • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej – do końca roku akademickiego
  • w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie ze złożonym oświadczeniem
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
 • dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane  ukończenie nauki w  danej  placówce,  lub  do końca   roku akademickiego, w  którym  jest  planowane  ukończenie  nauki  w   danej  placówce,  zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,  nie dłużej jednak niż do kończenia 25 roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem  o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności, w wieku  powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej  pieczy zastępczej   - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie    przebywającej    w    dotychczasowej    rodzinie    zastępczej   albo  w rodzinnym domu dziecka, o   której mowa w art. 37 ust. 2  ustawy  z  dnia 9 czerwca 2011  roku  o  wspieraniu  rodziny i systemie  pieczy zastępczej – -odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia

Przyznawanie i wydawanie Karty

W  Złotoryi   sprawy   związane   z   wydawaniem  Karty   są   prowadzone z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu  oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony  we   władzy   rodzicielskiej    przez    umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający  tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności   w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub rodzinnym domu Dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu Dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domy Dziecka, o których mowa w art. 37  ust.  2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty lub  wydanie  jej  duplikatu  może   być   złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wys. 9,21 zł


Przysługujące zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Lista zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl


ZAŁĄCZNIKI:

 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x