zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Wydziały Urzędu Miejskiego

 

Rzecznik prasowy - Piotr Maas
tel. 734 459 921
adres email: rzecznik@zlotoryja.pl


Straż Miejska - SM
Komendant - Jan Pomykała
adres email: sm@zlotoryja.pl
tel. zgłoszeniowy 600 375 000 dyżurny: (76) 87 84 832


Urząd Stanu Cywilnego - USC
Kierownik - Bożena Szczepaniak
adres email: usc@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 83 113


Wydział Spraw Obywatelskich - WSO
Naczelnik Wydziału - Tadeusz Kozak
adres email: wso@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 160


Wydział Mienia - WM
Naczelnik Wydziału - Marcin Cielas
adres email: wm@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 130


Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta - WAG
Naczelnik Wydziału - Jacek Janiak
adres email: wag@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 120


Wydział Gospodarki Odpadami - WGO
Naczelnik Wydziału - Grzegorz Nowodyła
adres email: wgo@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 188, (76) 87 79 186, (76) 87 79 185


Wydział Budżetu i Finansów - WBF
Naczelnik Wydziału - Halina Ulanowska
adres email: wbif@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 141


Główny specjalista ds. oświaty - Kulig Paweł
adres email: oswiata@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 151


Wydział Spraw Społecznych - WSS
Naczelnik Wydziału -  Anna Ardelli
adres email: wss@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 155


Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Obsługi Inwestora - FZ
Naczelnik Wydziału - Katarzyna Iwińska
adres email: fz@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 170


Wydział Obsługi Urzędu - WOU
Naczelnik Wydziału - Paweł Kochanowski
adres email: wou@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 110


Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego - Zdzisław Iwiński
adres email: zk@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 163, 87 83 142


Główny specjalista ds. kadr - Czesława Łaskawiec
adres email: kadry@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 150


Główny specjalista ds. informatyki Piotr Rewig
adres email: informatyk@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 154


Szczegółowy zakres działań wydziałów:

Wydział Budżetu i Finansów - WBF
Naczelnik Wydziału - Halina Ulanowska

adres email: wbif@zlotoryja.pl tel. (76) 87 79 141

Zakres działania:

 • wymiar i pobór podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu,
 • wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o stanie zaległości podatkowych,
 • planowanie budżetu gminy,
 • realizacja wydatków,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy.

Wydział Obsługi Urzędu - WOU
Naczelnik Wydziału - Paweł Kochanowski

adres email: wou@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 110

Zakres działania:

 • Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o okresie pobierania zasiłków chorobowych do świadczenia emerytalnego lub rentowego z następujących zakładów pracy z terenu m. Złotoryi:
  • POM; PBRol; ZPB;
  • S-ni "Vitrum"; GKiM; OSiR
  • GEOBUD Sp. o.o.
  • INFRABUD S.A.
  • Przedszkoli Miejskich z lat 1991 - 1992.
 • Zapewnienie obywatelom sprawnej obsługi kancelaryjnej oraz pełnej informacji wizualnej.
 • Sprawy zdrowia i opieki społecznej.

Wydział Spraw Społecznych - WSS
Naczelnik Wydziału -  Anna Ardelli

adres email: wss@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 155

Zakres działania:

 • analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta i sąsiednich gmin gromadzenie informacji o Mieście i przygotowywanie materiałów promujących Miasto,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, powiatu, regionu i kraju organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych,
 • kształtowanie wizerunku Miasta w środkach masowego przekazu prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki; współudział w organizowaniu cyklicznych oraz okolicznościowych imprez kulturalnych i sportowo – turystycznych współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych realizacja polityki prozdrowotnej Miasta,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kierowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzenie spraw i współpracy z: - Komendą Powiatową Policji, - Komendą Powiatową Straży Pożarnej,
 • sprawy zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych prowadzenie spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej współpraca z organizacjami społecznymi oraz o charakterze charytatywnym

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO
Naczelnik Wydziału - Tadeusz Kozak

adres email: wso@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 160

Zakres działania:

 • zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach  osobistych,
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców, Kwalifikacja wojskowa. 

Wydział Mienia - WM
Naczelnik Wydziału - Marcin Cielas

adres email: wm@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 130

Zakres działań:

 • gospodarowania nieruchomościami zabudowanymi;
 • nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodno kanalizacyjnej;
 • nadzór w zakresie utrzymania czystości bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej miasta;
 • ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska;
 • prowadzenie spraw objętych ewidencją działalności gospodarczej;
 • przygotowywanie raportów o stanie Miasta. 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta - WAG
Naczelnik Wydziału - Jacek Janiak

adres email: wag@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 120

Zakres działań:

 • współpraca w zakresie inicjowania zmian oraz interpretacji miejscowego planu zagospodarowania
 • przestrzennego miasta
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu
 • zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta
 • ochrona i ewidencja dóbr kultury
 • sprawy związane z utrzymaniem istniejących pomników
 • prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
 • prowadzenie osnów geodezyjnych
 • prowadzenie spraw z zakresu podziału i rozgraniczeń nieruchomości
 • scalenia i wymiana nieruchomości
 • nadzór nad prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • opracowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście - obsługa inwestorów
 • opracowywanie i realizacja gospodarczych programów współpracy międzynarodowej Miasta
 • obsługa kontaktów zagranicznych Miasta
 • prowadzenie spraw związanych z integracją europejską
 • prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania niezbędnych dla rozwoju Miasta
 • koordynowanie realizacji programów społeczno-gospodarczych oraz programów inwestycyjnych z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim i marszałkowskim
 • wypracowywanie projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta
 • opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych w zgodności ze strategią inwestycyjną Miasta
 • przygotowywanie projektów założeń polityki budżetowej Miasta oraz projektów w zakresie wydatków inwestycyjnych
 • przygotowywanie projektów, aktów prawnych dotyczących realizacji ustawy o zamówieniach publicznych
 • prowadzenie sprawozdawczości z udzielanych i realizowanych zamówień publicznych
  podejmowanie działań na rzecz lokalnej aktywizacji rynku pracy

Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Obsługi Inwestora - FZ
Naczelnik Wydziału - Katarzyna Iwińska

adres email: fz@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 170

Zakres działań:

 • pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach krajowych i europejskich służących integracji Polski ze strukturami europejskimi, w tym o dostępnych programach pomocowych.
 • współpraca z przedstawicielami organów i instytucji zarządzających dystrybucją środkami krajowymi i funduszy europejskich oraz innych środków zewnętrznych istotnych w planowaniu rozwoju miasta.
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania na realizowane przez miasto zadania.
 • inicjowanie i koordynowanie prac przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 • inicjowanie i inspirowanie udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w projektach partnerskich, unijnych oraz finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat istniejących i powstających programów finansowych krajowych i europejskich w celu możliwości pozyskiwania środków finansowania zadań miasta i podległych jednostek.
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, sektora MSP w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych: krajowych i zagranicznych, na projekty społeczne, inwestycyjne, prorozwojowe.
 • przygotowanie merytoryczne zadań, prowadzenie, realizacji projektu, sprawozdawczości i rozliczanie środków pomocowych krajowych i europejskich otrzymanych na realizację inwestycji prowadzonych przez miasto.
 • sporządzanie, przechowywanie i archiwizacja pełnej dokumentacji wykonanych zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 • udział w opracowaniu projektu budżetu gminy oraz analiza jego wykonania.
 • udział w opracowaniu projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych miasta we współpracy z Wydziałem Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta.
 • inicjowanie i współpraca w opracowaniu, aktualizacji programów, planów, analiz i innego rodzaju dokumentów dotyczących wykonywanych zadań przy udziale funduszy zewnętrznych.

Wydział Gospodarki Odpadami - WGO
Naczelnik Wydziału - Grzegorz Nowodyła

adres email: wgo@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 188, (76) 87 79 186, (76) 87 79 185

 • wdrożenie i obsługa systemu informatycznego w zakresie gospodarowania odpadami z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Miejskiej Złotoryja,
 • stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami,
 • prowadzenie ewidencji opłat,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 • przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami,
 • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
 • współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarki odpadami,
 • zorganizowanie i prowadzenie systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości,
 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami, w celu aktualizacji i weryfikacji rynku usług oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja
 • organizowanie punktów informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, w tym kampania informacyjna,
 • wydawanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów,
 • przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie ewidencji faktur, umów i deklaracji,
 • weryfikacja i nadzór nad funkcjonowaniem i kosztami gospodarowania odpadami.

Urząd Stanu Cywilnego - USC
Kierownik - Bożena Szczepaniak

adres email: usc@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 83 113

Zakres działania:

 • rejestracja stanu cywilnego - sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • wydawanie wypisów z akt stanu cywilnego,
 • decyzje administracyjne,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju oraz do ślubu konkordatowego,
 • obrzędowość świecka - śluby cywilne.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego - Zdzisław Iwiński

adres email: zk@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 163, 87 83 142

Zakres działania:

 • Przygotowywanie i realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 • Koordynowanie prac:
  • Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
  • Systemu Wykrywania i Alarmowania,
  • Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
  •  Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej 

Straż Miejska - SM
Komendant - Jan Pomykała

adres email: sm@zlotoryja.pl
tel. zgłoszeniowy 600 375 000 dyżurny: (76) 87 84 832

Zakres działania:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
 • ochrona obiektów komunikacyjnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowym.

Samodzielne stanowiska:

Główny specjalista ds. oświaty - Kulig Paweł
tel. (76) 87 79 151
adres email: oswiata@zlotoryja.pl

 • realizacja polityki edukacyjnej Miasta, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji funkcjonowania szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, ich sieci i struktury,
 • organizacja, koordynowanie i nadzór zespołów kierowniczych szkół i placówek oświatowych,
 • przygotowywanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli i ich aneksów,
 • utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z oświatowymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie oświaty,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną pracy oraz nagradzaniem kadry kierowniczej szkół i przedszkoli,
 • przygotowywanie dla Rady Miejskiej i jej komisji materiałów dotyczących oświaty,
 • organizacja prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu oświaty,
 • współpraca ze Skarbnikiem Miasta w zakresie realizacji budżetu przez jednostki oświatowe.

Główny specjalista ds. kadr - Czesława Łaskawiec
tel. (76) 87 79 150
adres email: kadry@zlotoryja.pl

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

Główny specjalista ds. informatyki
Piotr Rewig
tel. (76) 87 79 154
adres email: informatyk@zlotoryja.pl

 • gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspakajania potrzeb Urzędu w tym zakresie,
 • zapewnianie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych,
 • archiwizowanie oraz zabezpieczanie danych informatycznych,
 • sporządzenie zapotrzebowania na sprzęt informatyczny i programy komputerowe przy opracowywaniu projektu budżetu,
 • współpraca z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie potrzeb i pomocy informatycznej,
 • zapewnienie wymaganych licencji i innych dokumentów użytkowanego przez Urząd sprzętu informatycznego.
 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x