zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Rok 2015

 
Wydział Mienia
 1. Remonty (bez funduszu remontowego kosztów zarządzania mieszkaniami komunalnymi oraz opłat) wykonane w 2015 r. (powyżej 7 000zł):
  • Staszica 16/1 – montaż inst. „co” gazowe – 9570,00 zł
  • 3 Maja 10/1 - montaż inst. „co” gazowe – 7000,00 zł
  • Wyszyńskiego 5/2 - montaż inst. „co” gazowe – 8050,00 zł
  • Klasztorna 11a/9 - montaż inst. „co” gazowe – 10 950,00 zł
  • Solna 17/7 - montaż inst. „co” gazowe – 16 350,00 zł
  • Basztowa 3/5 - montaż inst. „co” gazowe –12 934,91 zł
  • Wyszyńskiego 3/5 – remont ścian sufitów podłogi – 9851,28 zł
  • Wojska Polskiego 12a/8 - montaż inst. „co” gazowe – 11 120,00 zł
  • Piastowa 6 – częściowy remont dachu – 12 330,36 zł
  • Słoneczna 1a/3 - montaż inst. „co” gazowe – 12 651,92 zł
  • Sikorskiego 4/4 – remont lok. kom. – 10 500,00 zł
  • Chopina 9/3 - montaż inst. „co” gazowe – 16 770,00 zł
  • Basztowa 32/4 – montaż inst. wentylacyjnej 2 komplety. – 8045,42 zł
  • Cmentarna 1/6 - montaż inst. „co” gazowe –12 349,94 zł
  • Matejki 10/6 - montaż inst. „co” gazowe wraz z kominem spalin. – 11 877,40 zł
  • Montaż stolarki okiennej PCV – 45 980,75 zł
  • Montaż stolarki okiennej drewnianej - 15 721,56 zł
  • Wymiana drzwi do lok. kom. – 15 000,00 zł
   Łącznie – 247 053,54 zł
 2. Inwestycje wykonane w 2015 r.
  • Przebudowa kl. schodowej w bud. Kom. Przy ul. Basztowej 15 w Złotoryi -
   76 744,49 zł
  • Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 14 w Złotoryi – Przebudowa dachu –Etap I – 65 445,46 zł
  • Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 14 w Złotoryi – wykonanie inst. Wentylacyjnych w lok. Kom. – 17 569,99 zł
  • Zmiana systemu ogrzewania w bud. Kom. Przy ul. Żeromskiego 11 w Złotoryi – 28 456,51 zł
   Łącznie – 188 216,45 zł
 3. Przyznane mieszkania komunalne w 2015 r.
  • lokale gotowe - 7 szt.
  • lokale do remontu - 5 szt.

Wydział Gospodarki Odpadami

 1. Zorganizowano 5 zbiórek elektrośmieci w związku z podpisaną umową z firmą AGE-EKO,
 2. Usunięto 3 dzikie wysypiska śmieci,
 3. Podpisano z firmą WGS84 Polska Sp. z o.o. umowę na przygotowanie wniosku o dotację do Ministerstwa Gospodarki oraz przygotowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja. Łączny koszt zadania wyniósł 16 851,00zł.
 4. Zakupiono 4 kontenery KP7 i 1 kontener KP 10 do gromadzenia odpadów takich jak gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady biodegradowalne za kwotę 22 263,00zł.
 5. W związku z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2022 złożono pismo w sprawie zmiany regionu z „północnego” na region środkowosudecki,
 6. Wysłano około 1000szt. wezwań w sprawie złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami. Po złożeniu korekt deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby wezwane otrzymano:
  • za rok 2013 - 4 703,36zł
  • za rok 2014 - 13 530,56zł
  • za rok 2015 - 21 400 77zł
 7. Wystawiono i wysłano 3924szt. upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 350 220,51 zł.
 8. Wystawiono 953 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 222 963,40zł
 9. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowano nowe wzory deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
 10. Podpisano z Polskim Czerwonym Krzyżem umowę użyczenia miejsc pod kontenery na odzież używaną.

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta

1. Gospodarka nieruchomościami:

 • Sprzedano 47 nieruchomości gminnych, w tym: 36 lokali mieszkalnych i 11 nieruchomości:
  • 2 zabudowane budynkami mieszkalnymi,
  • 2 zabudowane budynkami gospodarczymi,
  • 5 zabudowanych garażami,
  • 2 niezabudowane.

Wpływy z tytułu sprzedaży w/w nieruchomości – 1 088 369,16 zł

 • Nabyto do zasobów Gminy 4 nieruchomości, w tym:
  • odpłatnie 3 nieruchomości niezabudowane o wartości 144 050 zł,
  • nieodpłatnie 1 nieruchomość lokalową o wartości 49 441 zł.
 • Zawarto 271 umów dzierżawy gruntów niezabudowanych na łączną kwotę 101 477,59 zł
 • Zawarto 109 umów dzierżawy gruntów zabudowanych garażami na łączną kwotę 55 998,28 zł
 • Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na łączną kwotę 253 038,92 zł
 • Zezwolenia na wykreślenie hipotek – 38
 • Naliczono opłaty adiacenckie dla 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych w związku z „Przebudową drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Warmińskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej w Złotoryi”.
 • Rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonywanie dla Gminy w 2016 roku:
  • prac geodezyjno-kartograficznych
  • operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości

2. Planowanie przestrzenne:

 • Zmieniono uchwałę dot. Aglomeracji miasta Złotoryja
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Złotoryi, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jerzmanickiej w Złotoryi oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego Złotoryi”.
 • Wydano:
  • 27 Postanowienia opiniujące wstępne podziały nieruchomości
  • 25 Decyzji podziałowych
  • 54 Wypisów i wyrysów z mpzp
  • 32 Zaświadczeń z mpzp
  • 35 Informacji o przeznaczeniu działek w mpzp
  • 21 Opinii urbanistycznych

3. Inwestycje zrealizowane:

 • „Zabezpieczenie skarpy oraz odtworzenie ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi” (50 000,00 zł).
 • „Przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi” (732 219,58 zł) – dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (kwota dotacji 360 635,35 zł).
 • „Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi” (420 000,00 zł), z WFOŚiGW podpisano umowę pożyczki (kwota: 208 700 zł) oraz dotacji (46 700 zł).
 • „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328 – ul. Chojnowska
  w miejscowości Złotoryja” (130 535,90 zł), dofinansowanie na podstawie Porozumienia
  z Województwem Dolnośląskim (koszt realizacji zadania to ok. 122 900 zł, pomoc rzeczowa wynosi 50% wartości zadania tj. 61 450 zł).
 • „Budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowej w Złotoryi” (32 330,99 zł).
 • „Skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia nr L-716 w rejonie działki nr 222/1 przy ul. Kolejowej w Złotoryi” (54 944,60 zł).

4. Projekty:

 • „Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej” (26 830 zł) – termin wykonania 29.01.2016r.
 • „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej” (15 500 zł).
 • „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bobrzańskiej” (4 000 zł).
 • „Utwardzenie nawierzchni alejek i wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym w Złotoryi” (2 500 zł).

5. Dotacje:

 • Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii w Złotoryi - remont elewacji kościoła, renowacja tynków i elementów kamieniarki elewacji wielkiej wieży (100 000 zł).

Wydział Budżetu i Finansów

 1. Usprawnienie księgowań wpłat podatków poprzez uaktywnienie „wirtualnych kont” gdzie przy pomocy Uniwersalnego Programu Księgującego, automatycznie rozksięgowywane są wpłaty podatków od nieruchomości od osób fizycznych. 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora

 1. Kompleksowa obsługa inwestora na LSSE obszar Złotoryja (przygotowanie negocjacji, pakiet asystent inwestora);
 2. Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020;
 3. Przygotowano i wysłano do MIiR w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji w konkursie pt.,,Modelowa rewitalizacja miast” na projekt pn.,,Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład modelowych rozwiązań w zakresie ożywienia gospodarczego” i otrzymano decyzję o wyborze do dalszego etapu projektu;
 4. Na podstawie złożonego Zgłoszenia o wpisanie zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017 na zadanie pn.: Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi otrzymano decyzję oprzyznaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 800 000,-;
 5. Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu modernizacji inwestycji sportowej (JST) 2015 otrzymano decyzję z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego w wysokości 1000000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn.,,Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi”;
 6. Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej otrzymano decyzję z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 1300000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (JST) 2015 na projekt pn.,,Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi”;
 7. Kontrola z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu projektu pn. Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz w zakresie prawidłowości jego realizacji w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym;
 8. Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej;
 9. Przygotowano SIWZ dla przetargu nieograniczonego powyżej wartości 30 tys. euro do ZOKiR-u, udział i pomoc w rozstrzygnięciu (unieważnieniu) przetargu, oraz pomoc w przygotowaniu nowego postępowanie przetargowego i jego rozstrzygnięciu w ramach zadania pn. Cyfryzacja Kina,,Aurum” w Złotoryi współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 10. Zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dotacje w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe do Programu,,Działaj lokalnie” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Kaczawskie;
 11. Włączono się do Regionalnej Sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości;
 12. Na postawie Wniosków o płatność nr 7, oraz nr 8 złożonych w ramach projektu pn. Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz otrzymano z SAB z Drezna refundację poniesionych wydatków w ramach projektu;
 13. Złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wniosku Beneficjenta o Płatność Końcową wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja, oraz otrzymanie refundacji w ramach złożonego wniosku;
 14. Wykonano kompleksową renowację siłowni zewnętrznej przy ul. Lubelskiej, która powstała w ramach zadania pn. Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 15. Wykonano przegląd okresowy urządzeń znajdujących się na 3 placach zabaw w Złotoryi zlokalizowanych przy Przedszkolu Miejskim nr 1,Przedszkolu Miejskim nr 2, Żłobku Miejskim wraz z Grupami Przedszkolnymi powstałych w ramach realizacji projektu pn. Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 16. Wykonano przegląd techniczny oraz przegląd elektryczny Targowiska Miejskiego zrealizowanego w ramach projektu pn.,,Modernizacja (przebudowa) targowiska miejskiego w Złotoryi,,Mój Rynek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Wykonano przegląd gwarancyjny w ramach projektu pn. Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej współfinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013;
 17. Wykonano przegląd gwarancyjny dachu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz pracowni tematycznych wykonanych w ramach projektu pn.,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013;
 18. Przygotowano realizację bezpłatnych, otwartych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym w,,Otwartych Ogrodach” przy złotoryjskich przedszkolach, oraz żłobku: tj. w Przedszkolu Miejskim nr 1, w Przedszkolu Miejskim nr 2, oraz w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi, oraz zajęć na dla dzieci i młodzieży korzystających z,,Otwartych stref sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej” w ramach kontynuacji projektu pn.,, Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 19. Przygotowano program przyjazdu 50 osób z chorwackiej gminy Kalnik - w ramach Programu,,Europa dla Obywateli”, który ma na celu wspieranie aktywności obywateli krajów europejskich oraz pomoc w realizacji międzynarodowych projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych;
 20. Przygotowano oraz uczestniczono w wizycie partnerskiej w Pulsnitz, gdzie podsumowano ostatni wspólnie zrealizowany projekt, oraz omówiono założenia dla kolejnych wspólnie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE;
 21. Cyklicznie przygotowywano Mobilny Punkt Informacyjny, gdzie można było uzyskać bezpłatnie informacje o możliwościach i zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE;
 22. Uczestniczono w spotkaniach dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej i możliwości pozyskiwania środków unijnych w okresie 2014 – 2020 dla Miasta Złotoryja.

Wydział Spraw Społecznych

 1. Przeniesienie Dni Złotoryi i Zlotu fanów Ewy Farny do centrum miasta.
 2. Ogłoszenie konkursu na najciekawsze przebranie grupy uczestniczącej w korowodzie.
 3. Umożliwienie mieszkańcom wyboru artysty na Dni Złotoryi.
 4. Przeprowadzenie nowej, dużej imprezy: Biwaku napoleońskiego z inscenizacja Bitwy o Złotoryję.
 5. Wprowadzenie nowego systemu – punktowego do podziału środków pieniężnych dla stowarzyszeń sportowych.
 6. Program „Umiem pływać” udostępniony dla wszystkich dzieci chętnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Złotoryja.
 7. Udzielenie wsparcia finansowego, rzeczowego i merytorycznego stowarzyszeniom
  w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, społecznych, sportowych i edukacyjnych (ok. 50).
 8. Dzięki ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami obchody święta narodowego miały inny charakter niż do tej pory.

Dział Informatyki

 1. Wprowadzono indywidualne nr kont na podatki od nieruchomości oraz uruchomiono program do automatycznego rozksięgowywania przelewów bankowych;
 2. Uruchomiono kamerę on-line przekazującą obraz z Rynku 24/h;
 3. Wdrożono elektroniczny rejestrator czasu pracy wraz z oprogramowaniem do podglądu raportów dla poszczególnych pracowników.

Straż Miejska

 1. W ramach zabezpieczenia i obstawy imprez masowych, sportowych, uroczystości państwowych i religijnych uczestniczono w 35 zabezpieczeniach (w wyniku tych służb strażnicy przepracowali 428 godzin nadliczbowych).
 2. Zatrzymano i przekazano policji 9 osób i spraw dotyczacych przestępstw. 69 razy udzielano pomocy funkcjonariuszom policji w związku z ustalaniem sprawców zdarzeń podczas przeglądu monitoringu miejskiego.
  Odwieziono do izby wytrzeźwień 6 osób. W związku z interwencjami własnymi przekazano pogotowiu ratunkowemu 16 osób z obrażeniami i chorych. Przewieziono do miejsa zamieszkania 3 nietrzeźwe osoby.
 3. Usunięto 29 wraków pojazdów z terenu miasta.
 4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w legnicy 23 bezdomne psy. Interweniowano 3-krotnie odnośnie pogryzień mieszkańców przez psy. Odnotowano zdarzenia dotyczące błąkających się owiec 3-krotnie, świń i 13 przypadków ze zwierzętami dzikimi ( sarny, sowy, dziki, łasica i pszczoły ).podejowano 9 działania dotyczące zwierzat padłych.

 5. Asystowano podczas czynności służbowych pracownikom jednostek i wydziałów um złotoryja:
  • Wydział Mienia oraz RPK Sp. z o.o.  - 26
  • MOPS - 8
  • Komornik - 4
  • Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju MIasta – 2
 6. Zrealizowano 33 konwoje wartości pieniężnych dla Urzędu Miejskiego.
 7. W ramach akcji „żółta kartka” zdyscyplinowano 73 kierowców.
 8. Przeprowadzono 55 wywiadów - kontroli, na zlecenie Wydziału Spraw Obywatelskich odnośnie postępowania o wymeldowanie,  zameldowanie. Dla Wydziału Mienia 4 kontrole dotyczące najmu lokali po śmierci głównych najemców i 2 kontrole Wydział Budżetu i Finansów odnośnie postępowania spadkowego.
 9. W 14 przypadkach interwencje dotyczyły zabezpieczenia zdarzeń i miejsc niebezpiecznych począwszy od miejscowych zagrożeń –zapadliska, po wypadki i pożary.
 10. W ramach akcji okresowych dokonano:
  • kontroli salonów gier hazardowych
  • bezpieczna droga do szkoły
  • bezdomny
  • kontrola wag – targowisko
  • akcja stroik choinka ze strażą leśną
  • komisja poborowych
  • barszcz Sosnowskiego
  • przegląd i dozór pustostanów mienia komunalnego.
 11. Strażnicy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących postępowania ze zwierzętami dzikimi i bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności.

Dział Oświaty

 1. Podpisano projekt współpracy pomiędzy Gimnazjum w Złotoryi a Szkołą Podstawową nr 1 w Złotoryi a Szkoła nr 3 w Złotori – luty 2015r.
 2. Podjęto uchwałę o utworzeniu od 1 września 2016r. oddziału sportowego w Szkole Podstawoej nr 3 oraz Gimnanzjum w Złotoryi;
 3. Zmniejszono liczbę uczniów w klasach I i II Gimnazjum w Złotoryi;
 4. Zatrudniono logopedę, który jest na etacie w Gimnazjum i ma przydzielone godziny w SP1 i SP3;
 5. W Przedszkolu Miejskim nr 1 zgodnie z decyjzą Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostały zamontowane drzwi przeciwpożarowe ora hydranty;
 6. Pozyskano środki na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do biblotek szkolnych dla szkół podstawowych (SP1 i SP3) w ramach Rządowego Programu,,Książka Naszych Marzeń”;
 7. Pozyskano dofinansowanie na:
  • wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół ogólnodostęnych prowadzących edukację włączającą – dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi;
  • wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych (SP1 i SP3);
  • wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach (SP1 i SP3);

Miejska Biblioteka Publiczna

1. Pozyskane dotacje celowe:

 • 12 200 zł MKiDN, program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
 • 3 300 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, program edukacji ekologicznej „TAK dla EKO”,
 • 4 000 zł Gmina Miejska Złotoryja na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
 • 1000 zł Gmina Miejska Złotoryja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy,
 • 456,20 zł Fundacja Orange, program Akademia Orange dla bibliotek (refundacja kosztów korzystania z Internetu do lipca),
 • 17 000 zł Instytut Książki na realizację programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”. Zakupiono 4 komputery dla czytelników oraz 1 do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Pozyskano kwotę: 37 956, 20 zł.

2. Udział w ogólnopolskich programach/projektach. Biblioteka zakwalifikowała się:

 • „Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę”. Organizator: Centrum Rozwiązań Systemowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja EkoRozwoju. Cel projektu: Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat bioróżnorodności, ekonomicznej wartości ekosystemu oraz zmian klimatu przy wykorzystaniu gier edukacyjnych. Biblioteka otrzymała gry planszowe,
 • „Akcja: e-motywacje. Spotkajmy się w Internecie” projekt Fundacji Orange, którego celem jest aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Uczestnicy akcji: e-motywacji zaproszeni są do udziału w przygodzie z odkrywaniem…siebie! Przewidziano 6 inspirujących, wirtualnych spotkań w formie wideokonferencji,
 • „Czytam sobie w bibliotece”. Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Wydawnictwo Egmont, partnerzy: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki, SBP,Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Cel: promocja czytelnictwa skierowana do najmłodszych czytelników w wieku 5-8 lat. Działania edukacyjne oparte na serii książek „Czytam sobie”. Biblioteka otrzymała pakiet książek i teczek edukacyjnych,
 • „Dzień bezpiecznego Internetu” Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, partner Fundacja Orange. Cel: zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Biblioteka otrzymała certyfikat,
 • „O finansach... w bibliotece” IV edycja. Ogólnopolski projekt, organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dofinansowanie Narodowy Bank Polski. Projekt dla osób 50+ wprowadzający w świat finansów i bankowości,
 • ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem 2015 ” (Get Online Week) pt. „Selfuj się kto może”. Koordynator krajowy kampanii w Polsce -Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Cel: zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu spotkań pokazujących ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali,
 • „Z książką na walizkach...czyli Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami”. Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz oficyny wydawnicze. Największa regionalna impreza promująca czytelnictwo dzieci i młodzieży.Biblioteka pozyskała bezpłatne spotkanie autorskie z pisarką Beatą Ostrowicką oraz czytelniczka naszej książnicy zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym,
 • Narodowe Czytanie „Lalka” Bolesława Prusa ogólnopolska akcjaobjęta honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agata Kornhauser-Duda.

3. Ponadto niewątpliwym sukcesem Biblioteki było spotkanie autorskie ze złotoryjaninem Mariuszem Szczygłem.

4. Statystyka:

Księgozbiór ogółem: 69 645 wol.

Przybytki:

 • Ogółem: 2.079 egz. - 26.945,31zł
  • w tym: zakup 1.198 egz. - 24.662,25zł        
  • dary 774 egz. - 1.362,39zł
  • w zamian za zagub. 107 egz. - 920,67zł             

Ubytki:

  • Ogółem: 2.339 egz. - 2.315,79zł
  • W tym: zagubione 25 egz. - 219,23zł
  •  zniszczone – selekcja ks. 2314 egz. - 2096,56zł
 • Zarejestrowani czytelnicy ogółem: 2 546 os.,
 • Wypożyczenia książek i czasopism oprawnych ogółem: 53 750 wol. oraz 136 tytułów Książki Mówionej i wypożyczenia czasopism nieoprawnych 2 282 egz.,
 • Odwiedziny: 26 622 os. + w czytelni internetowej 1777 os. = 28 399 os., (w tym 100 odwiedziny w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Złotoryi, Szpital Powiatowy w Złotoryi),
 • Udostępnienia na miejscu książek, czasopism oprawnych i nieoprawnych ogółem: 12 590 egz. (w tym książki 1308 wol., czasopisma nieoprawne 11 282 egz.),
 • Liczba udzielonych informacji: 593,

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

 1. Organizacja, współorganizacja i pomoc w organizacji imprez:
  • Finał Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej.
  • „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej”  oraz wystawa „Zdjęcie roku”;
  • Majówka Złotoryjska 2015
  • X Konkurs Sygnalistów Myśliwskich;
  • Noc w Muzeum;
  • Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej
  • IV Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej
  • VI Bieg Szlakiem Wulkanów i „Festynu Podróżnika”
  • Street Dance Academy – koncert finałowy;
  • Zjazd fanów Ewy Farny (spotkanie w Sali kinowej ZOKiR – 2 edycje).
  • Biwak Historyczny (nagłośnienie i realizacja formalno – merytoryczna).
  • Senioralia 2015,
  • Przegląd Piosenki Dziecięcej
  • Eliminacje i Konkurs Piosenki Patriotycznej
  • X edycja zawodów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
  • V edycja „Złotego dyktanda”
  • „Wigilia w Rynku” (2 edycje),
  • 34 rocznica Stanu Wojennego w Polsce i Złotoryi;
 2. Powstanie i działalność nowych przedsięwzięć merytorycznych:
  • Sekcja brydża sportowego,
  • Teatr 3 Pokoleń,
  • Wznowienie pracy złotoryjskiego chóru „Bacalarus”
  • Dziecięca estrada taneczno – wokalna;
 3. Uczestnictwo w zawodach modelarskich w Świdnicy (1 msc. Drużynowo);
 4. Cyfryzacja kina Aurum.
 5. Zainstalowano płucznię złota z możliwością płukania złota;
 6. 25. Bis Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Złotą Wstęgę Kaczawy
 7. Dni Miasta i Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota:
 8. Interaktywna Nieobozowa Akcja Letnia INAL 2015 (2 tygodnie, akcja finansowana ze środków funduszu działań przeciwalkoholowych, uczestniczyło 20 dzieci).
 9. Lato z Nordic Walking ( 3 wyjazdy od 12 do 18 uczestników 50+, Jakuszce, Mizerka, Świeradów Strój).
 10. „Wakacje w mieście” (2 akcje), pierwsza tygodniowa z udziałem przedstawicieli zagranicznych Fundacji AISEC, druga:  cztero tygodniowa zajęcia we wtorki, środy i czwartki).
 11. Przeprowadzono prace techniczne:
  • Czyszczenie kanału i osadnika przy zalewie oraz napuszczenie wody do zalewu złotoryjskiego.
  • Remont sali baletowej.
  • Prace gospodarczo porządkowe nad zalewem złotoryjskim.
  • Montaż i demontaż sceny przy imprezie VI Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów.
  • Uporządkowano kanał dopływowy, niecki zalewu i osadnika;
  • Podłączenie i rozruch instalacji C.O. w muzeum i budynku ZOKiR,
  • Demontaż reklam banerowych na budynku ZOKiR i montaż telebimu informacyjno – reklamowego,
  • Wykonano i zamontowano kratę zabezpieczającą przy śluzie wodnej w Jerzmanicach Zdsroju
  • Odnowiono pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej oraz część pokojów gościnnych w budynku przy basenie złotoryjskim;
  • Poddano renowacji górną część holu ZOKiRu;

Do pobrania: Szczegółowe zestawienie zadań wykonanych w 2015 roku przez wydziały Urzędu Miejskiego i niektóre jednostki podległe.

 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x