zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Rok 2016

 
Oświata
 1. Został utworzony Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi przy ul. Wilczej 41, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego i Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa;
 2. Przeprowadzono konkurs i powołano dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi.
 3. Dostosowano do istniejącego stanu prawnego Żłobek Miejski w Złotoryi poprzez włączenie w strukturę Przedszkola Miejskiego nr 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Żłobku.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia od 1 września 2016r. oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej;
 5. Utworzono od 1 września 2016 r. oddziały sportowe w Szkole Podstawowej nr 1 – klasa IV oraz Zespole Szkół Miejskich w Złotoryi w Szkole Podstawowej nr 3 – klasa IV i Gimnazjum im. V. Trozendorfa – klasa I;
 6. Pozyskano dofinansowanie na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Wydział Gospodarki Odpadami

 1. Przygotowano i przeprowadzono proces zmiany regionu, do którego będą dostarczane odpady komunalne z obszaru Miasta. Dzięki temu zostanie zaoszczędzona rocznie kwota ponad 400 tys. zł oraz Miasto uzyska lepsze wskaźniki dotyczące segregacji odpadów.
 2. Zorganizowano 4 zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego przy współpracy z firmą AG-EKO Aneta Gonera.
 3. Usunięto 2 dzikie wysypiska śmieci.
 4. Przygotowano przyjętą przez Radę Miejską uchwałę „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015 – 2032” oraz rozpoczęto nabór wniosków dotyczących dofinansowania tego zadania.
 5. Utworzono przy pl. Sprzymierzeńców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 6. Przeprowadzono operację zmiany sposobu zbierania deklaracji i wpłat od mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.
 7. Przeprowadzono akcję edukacyjną nt. segregacji odpadów w naszym mieście z klasami III Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi.
 8. Wystawiono i wysłano 2716 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 2716 szt. na kwotę 273 688,68zł oraz 676 tytułów wykonawczych na kwotę 87 859,17 zł.

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora

 1. Wydział zajmował się koordynacją kompleksowej obsługi nowych inwestorów w złotoryjskiej podstrefie LSSE.a LSSE obszar Złotoryja.
 2. Został opracowany Lokalny Program Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2015 – 2020 oraz przygotowane odpowiednie uchwały umożliwiające wprowadzenie go w życie.
 3. Pracownicy Wydziału założyli i prowadzili fanpage Gospodarcza Złotoryja.
 4. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony powyżej wartości 30 tys. euro w ramach zadania pn.,,Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7, wariant – 400 m certyfikowany” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, rozstrzygnięcie przetargu i wybranie Wykonawcy do realizacji zadania inwestycyjnego – inwestycja o wartości 5 000 000,00 zł.
 5. Było prowadzone zadanie inwestycyjne na stadionie sportowym przy ul. Sportowej 7, dokonano m. in. odbioru pierwszego etapu wykonanych robót.
 6. Rozliczono pierwszy wniosek dotyczący środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 7. Wykonano prace remontowo-konserwacyjne zespołu otwartych stref przy ul. Lubelskiej.
 8. Wykonano renowację wraz z przeglądem okresowym siłowni zewnętrznej przy ul. Lubelskiej.
 9. Przygotowano realizację bezpłatnych, otwartych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym w,,Otwartych Ogrodach” przy złotoryjskich przedszkolach, oraz żłobku: tj. w Przedszkolu Miejskim nr 1, w Przedszkolu Miejskim nr 2, oraz w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w ramach kontynuacji projektu pn.,,Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków MF EOG;
 10. Dokonano aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja, oraz przygotowano uchwały w sprawie zmiany dotyczącej PGN.
 11. Przygotowano i zorganizowanie cykl spotkań dla przedsiębiorców KONTAKT.
 12. Dzięki działaniom promocyjnym oraz współpracy z PAIiIZ doprowadzono do przyznania Miastu certyfikatu,,Gmina przyjazna inwestorowi” oraz dyplomu dla finalisty VII Ogólnopolskiego konkursu,,Grunt na medal 2016”.
 13. Podczas „Targów pracy” przygotowano i wspierano udział inwestora ze Złotoryjskiej podstrefy LSSE.
 14. Stworzono stronę internetową,,Miejski Bank Kadr”. 

Wydział Mienia

Remonty powyżej 7000 zł (bez funduszu remontowego kosztów zarządzania mieszkaniami komunalnymi oraz opłat):

 1. Chopina 11/7 – montaż inst. „co” gazowe – 14 400,00 zł;
 2. Kolejowa 13/4 - montaż inst. „co” gazowe – 11 900,00 zł;
 3. Chopina 5/2 - montaż inst. „co” gazowe – 16 200,00 zł;
 4. Rynek 11/4 - naprawa,,CO” gaz.- 15 938,21 zł;
 5. Rynek 28/4 – remont instalacji,,CO” – 12 904,56 zł;
 6. Kolejowa 13/4 – montaż,,CO” – 11 607,57 zł;
 7. Podmiejska 2/3 – remont podłogi – 7 305,44 zł;
 8. Chopina 5/2 – montaż,,CO’’ gazowe 15 965,54 zł;
 9. Garbarska 2/1 – remont ścian 7 000 zł;
 10. Przelot 4/4 – wymiana kotła węglowego – 7 200 zł.

Inwestycje:

 1. Remont budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 7 w Złotoryi. Remont klatki schodowej – Etap II – 25 947,45 zł;
 2. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. K. Miarki 8 w Złotoryi – Przebudowa elewacji – Etap II – 92 581,28 zł;
 3. Remont budynku komunalnego przy ul. 3 Maja 15 w Złotoryi. Remont dachu – Etap I – 88 196,44 zł;
 4. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Rzemieślniczej 9 w Złotoryi. Osuszanie ścian fundamentowych – Etap I – 74 874,79 zł;
 5. Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych przy ul. Żeromskiego 5 w Złotoryi – 42 517,56 zł.

Łącznie wydatkowano – 324 117,52 zł

Remonty:

 1. Remont klatki schodowejprzy ul. Szkolnej 7;
 2. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. K. Miarki 8, remont elewacji;
 3. Remont dachu przy ul. 3 Maja 15;
 4. Osuszanie ścian fundamentowych budynku komunalnego przy ul. Rzemieślniczej 9;
 5. Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych przy ul. Żeromskiego 5.

Odwodniono teren przy budynku na Asnyka 7 oraz przebudowano instalację elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 25.

Przyznano 8 gotowych oraz 6 do remontu mieszkań komunalnych osobom ubiegającym się o przydział lokalu mieszkalnego.


Wydział Spraw Społecznych

 1. Przeprowadzono konkurs ofert na zadanie własne: sport dzieci i młodzieży.
 2. Przeprowadzono plebiscyt na najlepszego sportowca Złotoryi w 2015 roku.
 3. Zorganizowano spotkanie z najlepszymi sportowcami i trenerami złotoryjskich klubów sportowych.
 4. Przygotowano udział Miasta w targach turystycznych w Jeleniej Górze i Chorzowie.
 5. Zwiększono efekt oddziaływania medialnego Dni Złotoryi poprzez zorganizowanie internetowej relacji na żywo.
 6. Współorganizowano zlot fanów Ewy Farny.
 7. Zorganizowano imprezę edukacyjną: Biwak napoleoński z inscenizacją Bitwy o Złotoryję oraz pokazem pod Wilkołakiem szczególnego manewru taktycznego zastosowanego w tej bitwie – tzw. czworoboku.
 8. Wdrożono program „Umiem pływać dla dzieci z klas II szkół podstawowych.
 9. Wydano ulotki promocyjne dla turystów: o złocie, (krzywej) Baszcie Kowalskiej, kopalni złota, noclegach na terenie miasta i w okolicach Złotoryi.
 10. Wydano ulotkę edukacyjną związana z bitwą o Złotoryję w epoce napoleońskiej.
 11. Dodrukowano mini przewodniki oraz plany miasta Złotoryja, udostępniane turystom bezpłatnie.
 12. Został wydany komiks „Legendy Złotoryjskie”. 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta

 1. Sprzedano 94 nieruchomości gminnych, w tym: 78 lokali mieszkalnych i 16 innych na łączną kwotę 1 288 247,11 zł.
 2. Nabyto do zasobów Gminy 11 nieruchomości, w tym odpłatnie 5 nieruchomości niezabudowanych o wartości 306 325,40 zł, 2 nieruchomości niezabudowane w drodze odszkodowania o wartości 82 400 zł, 1 nieruchomość gruntową zabudowaną fragmentem zabytkowych murów obronnych o wartości 13 531 zł, 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną w drodze zamiany o wartości 166 764 zł oraz w nieruchomości gruntowej zabudowanej o wartości 44 400 zł.
 3. Zawarto 247 umów dzierżawy gruntów niezabudowanych na łączną kwotę 125 854,68 zł.
 4. Zawarto 99 umów dzierżawy gruntów zabudowanych garażami na łączną kwotę 53 487,96 zł.
 5. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 256 769,84 zł
 6. Przekształcono 5 nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
 7. Rozstrzygnięto konkurs ofert na prace geodezyjno-kartograficzne wykonywane dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2017 roku
 8. Rozwiązano z dniem 31.08.2016r. za porozumieniem stron umowę z UrbaMap na „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Złotoryi, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jerzmanickiej w Złotoryi oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego Złotoryi”.
 9. Opracowano „Analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Złotoryja 2007-2016” stanowiący załącznik do Uchwały nr 0007.XXII.181.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Miejskiej Złotoryja

Opracowano następujące dokumenty:

 1. „Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi”;
 2. „Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi”;
 3. „Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki
  w Złotoryi”.

Zrealizowano następujące inwestycje:

 1. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotoryi – etap I ulice Sandomierska i Świętokrzyska” (289 772,58 zł);
 2. „Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej” (90 723,03 zł);
 3. „Utwardzenie nawierzchni drogi na dz. nr 346/1, 346/4, 526/46 obr. 8 miasta Złotoryja” (18 500 zł);
 4. „Rozbiórka muru oporowego na dz. nr 141/9 obr. 3 miasta Złotoryja” (62 730 zł);
 5. „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. M. Konopnickiej 22 w Złotoryi na potrzeby Klubu Seniora przy MOPS (dostawa i montaż wyposażenia)” (15 375 zł);
 6. „Rozbudowa cmentarza – etap I wykonanie odwodnienia terenu, budowa przyłącza wodociągowego” (14 000 zł);
 7. Budowa placu do ćwiczeń Street Workout” (49 418 zł);
 8.  „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi” (101 000 zł);
 9. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – utwardzenie nawierzchni i ogrodzenie terenu” (156 000 zł).

Wykonano następujące projekty:

 1.  „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej”;
 2.  „Przebudowa chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu”;
 3. „Projekt i budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi”;
 4. „Projekt adaptacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Złotoryi”;
 5. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej”;
 6. „Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego”;
 7. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza”;
 8. „Przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i ul. Pagórkowej”;
 9. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego”;
 10. „Budowa oświetlenia ul. Bukowej, Sosnowej, Leszczyńskiej”;
 11. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza”;
 12. „Rewitalizacji murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica”.

Na podstawie dostarczonych wniosków doprowadzono do udzielenia dotacji:

 1. Dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Złotoryi: renowacja kamienia, tynków i elementów kamieniarki elewacji północnej nawy głównej – renowacja elewacji między drugą i trzecią przyporą wraz z drugą przyporą (licząc od wejścia na chór) (30 000 zł);
 2. Dla Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Złotoryi: położenie części nowego pokrycia dachu Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych (80 000 zł).

Wydział Spraw Obywatelskich

 1. Dla Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy rozliczono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu i Senatu oraz dokonano oceny dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 2. Przygotowano i przekazano szkołom wykazy dzieci urodzonych w latach 2000-2011.
 3. Przygotowano projekty uchwał dot. okręgów i obwodów wyborczych, które przekazano w ramach konsultacji do Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Legnicy, a następnie do Biura Rady.
 4. Przeprowadzono kwalifikacje wojskową.
 5. Do Ministerstwa Cyfryzacji przekazano w formie ankiety informację dotyczącą komunikacji Centralnego Ośrodka Informatyki z urzędnikami korzystającymi z systemu „ŹRÓDŁO”.
 6. Zakupiono urny wyborcze.
 7. Dokonano analizy niezgodności w nazwach ulic w katalogu tut. Urzędu z wykazami nazw ulic innych urzędów, które naniosły zmiany danych mieszkańców naszego miasta. Po weryfikacji usunięto rozbieżności.
 8. W 2016 r. wydano 2252 dowody osobiste, udostępniono 1207 danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz dokonano 801 czynności meldunkowych.

Wydział budżetu i finansów w 2016 r.

 1. Przeprowadzenie przetargu i wybór banku na obsługę bankową Gminy.
 2. Wdrożenie programu pilotażowego płatności bezgotówkowych w kasie Urzędu Miejskiego.
 3. Wprowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Złotoryja i jej jednostkach budżetowych. 

Informatyka

 1. Przeprowadzono po raz pierwszy 3 dniową relację na żywo z Dni Złotoryi 2016 (pierwsza tego typu relacji w naszym regionie, całkowity kosz relacji wyniósł 0 zł dzięki zaangażowaniu firm współpracujących z miastem).
 2. Rozpoczęto relacje na żywo z Sesji Rady Miejskiej w Złotoryi (Gmina Miejska jest prekursorem w regionie, całkowity koszt jednej relacji na żywo to 0 zł dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych rozwiązań sprzętowych).
 3. Uruchomiono interaktywną mapę inwestycji www.inwestycje.zlotoryja.pl
 4. W lutym 2016 r. uruchomiono kolejne indywidualne konta bankowe dla systemów: podatki od środków transportu, podatki od osób prawnych, wieczyste użytkowanie, dzierżawy i najem.
 5. Została zamontowana kamera monitoringu Miejskiego nad  Zalewem. 

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzono 213 aktów małżeństw z tego 183 akty sporządzone w trybie zwykłym  w tym 107 aktów małżeństwa zawarte przed duchownym, 75 aktów małżeństwa zawarte przed Kierownikiem USC w USC, 1 małżeństwo poza Urzędem, 26 aktów małżeństwa zawarte poza granicami kraju.


Komórka audytu wewnętrznego

 1. Kontrola prawidłowości przeprowadzonego w dniu 29.01.2016 r. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Funduszy Zewnętrznych.
 2. Kontrola w Przychodni Rejonowej w Złotoryi – przeprowadzenie ankiety satysfakcji pacjenta.
 3. Przeprowadzenie kontroli w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym w zakresie poboru  oraz przekazywania do Urzędu Miejskiego czynszów za lokale mieszkalne będące w zasobie komunalnym gminy.
 4. Przeprowadzenie ankiety satysfakcji pacjenta w Przychodni Rejonowej w Złotoryi (część druga – badanie na terenie miasta),
 5. Kontrola kompleksowa Przychodni Rejonowej w Złotoryi ze wskazaniem na prawidłowość funkcjonowania jednostki.
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych,
 7. Bieżąca obsługa inwestora zagranicznego, udział w spotkaniach
  i szkoleniu związanych z inwestycjami zagranicznymi.
 8. Kompleksowa kontrola w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi,
 9. Przeprowadzenie kontroli problemowej w Gimnazjum Miejskim w Złotoryi.
 10. Kontrola naboru na wolne stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi,
 11. Przeprowadzenie kontroli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w zakresie prawidłowości naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 12. Przeprowadzono ankiety nt. satysfakcji pracy w:
  • Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
  • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi. 

Straż Miejska

 1. Odnotowano 1988 podjętych interwencji w tym 505 na zgłoszenie mieszkańców. Najwięcej dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, zwierząt oraz ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
  31 razy uczestniczono w ramach zabezpieczenia imprez masowych, sportowych, uroczystości państwowych i religijnych.
 2. Zatrzymano i przekazano policji 15 osób i spraw dotyczących przestępstw. 67 razy udzielano pomocy funkcjonariuszom policji w związku z ustalaniem sprawców zdarzeń podczas przeglądu monitoringu miejskiego. Przekazano policji 3 nietrzeźwe osoby. W związku z interwencjami przekazano pogotowiu ratunkowemu 6 osób z obrażeniami i chorych.
 3. Usunięto 14 wraków pojazdów z terenu miasta.
 4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy 15 bezdomnych psów. Odnotowano 3 zdarzenia dotyczące psów rannych i potrąconych. 10 razy interweniowano w przypadku zwierząt dzikich oraz 8 razy odnośnie zwierząt padłych.
 5. W 32 przypadkach interwencje dotyczyły zabezpieczenia zdarzeń i miejsc niebezpiecznych począwszy od miejscowych zagrożeń –zapadliska, po wypadki i pożary.
 6. Na bieżąco prowadzono ewidencję salonów gier oraz lokali w których znajdują się automaty do gier i dane przekazywano do Urzędu Miejskiego. 

Kadry

 1. Przeprowadzono dwa nabory na stanowiska w jednostkach podległych.
 2. Przeprowadzono 7 naborów na stanowiska w Urzędzie Miejskim.
 3. Zawartych zostało 24 umów o pracę w tym 12 z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.
 4. Zorganizowano 6 staży.
 5. Zorganizowano 59 szkoleń pracowników.
 6. Przeprowadzono wybory Przedstawicieli pracowników. 

Rzecznik prasowy

 1. Przygotowywanie informacji prasowych o wydarzeniach w Złotoryi i zadaniach realizowanych przez jednostki miejskie w celu utrzymania zainteresowania medialnego Złotoryją.
 2. Przygotowanie  ponad  120 informacji prasowych oraz blisko 40 nagrań dla radia.
 3. Współpraca przy przygotowaniu konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim związanej z wręczeniem firmie Borgers pozwolenia na działalność w złotoryjskiej podstrefie LSSE.
 4. Obsługa logistyczna i merytoryczna dziennikarzy podczas Dni Złotoryi, inscenizacji bitwy o Złotoryję, nagrywania przez TVP programu o kopalni złota oraz wizyty ekipy RMF FM w Złotoryi, która przygotowywała wielogodzinną relację na żywo z miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Pomocą społeczną w różnych formach objęto 581 rodzin, w których było 1071 osób.
 2. Formami udzielanej pomocy były: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapewnienie posiłku dzieciom i osobom dorosłym, sprawienie pogrzebu, praca socjalna, opłacanie kosztów pobytu w DPS. Na ten cel wydatkowano 2.254.825,-zł.
 3. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa - 456 480,- zł.
 4. Wypłacono 15.627 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.771.238,44 zł.
 5. Wypłacono 2.295 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 797.335,48zł. Liczba dłużników alimentacyjnych – 393.
 6. Wypłacono 193 zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę 99.038,20 zł.
 7. Wypłacono 10.280 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 5.110.634,20 zł.
 8. Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 1.236.
 9. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 329 rodzin/osób na łączną kwotę 649.366,75 zł.
 10. Dodatki energetyczne wypłacono dla 131 rodzin/osób na łączną kwotę 15.039,62 zł.
 11. Stypendia szkolne zostały wypłacone dla 78 uczniów na łączną kwotę 44.548,82 zł.
 12. Prowadzono obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
 13. Udzielano pomoc terapeutyczną dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzono grupy wsparcia informacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie, udzielanie pomocy psychologicznej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.
 14. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, wpółuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.
 15. Zatrudnionych dwóch asystentów rodziny pracowało z 22 rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo- wychowawcze, w których było 58 dzieci.
 16. Współfinansowano pobyt dzieci w pieczy zastępczej – na ten cel wydatkowano 183. 095,45 zł.
 17. Wydano 98 Kart Dużej Rodziny dla 21 rodzin (w tym dla 32 rodziców i 66 dzieci).

Zrealizowano następujące programy:

 1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydano 487 skierowań na pomoc żywnościową.
 2. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Na program wydatkowano 233.098,-zł, w tym dotacja z budżetu państwa 138.100,-zł.
 3. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” Na realizację programu gmina pozyskała 35.500,-zł.
 4. Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na realizację projektu „Reaguj na przemoc” gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 22.840,-zł.
 5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 6. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2014-2016.

Pozostałe realizacje:

 1. Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Nasze RIO w zakresie utworzenia i działalności Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”.
 2. Zorganizowano Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Uskrzydleni sztuką”.
 3. Klub Seniora był współorganizatorem lub uczestniczył w wielu spotkaniach i imprezach okolicznościowych np.:  Koncert kolęd „Ogrzejmy Serca Kolędą”, „Senioralia”, spotkanie „80-latków”, „Majówka Złotoryjska”, Walentynki, Dzień Seniora.

Przeprowadzono remont korytarza na I piętrze siedziby Ośrodka - na ten cel wydatkowano kwotę 10.983,83 zł oraz remont sali ogólnej i łazienki w ŚDS - na ten cel wydatkowano kwotę 27.236,50 zł.

W 2016 r. w zakresie realizowanych świadczeń wydano 7.559 decyzji administracyjnych. 


Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Bibliotek Publiczna wzięła udział w ogólnopolskich programach i projektach:

 1. „Dyskusyjny Klub Książki”, projekt Instytutu Książki wpisany w wieloletni ogólnopolski program promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki. Klub przeznaczony dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie,
 2. „Czytam Herberta w podróży”, akcja promująca czytelnictwo. Kampania organizowana przez Fundację Herberta,
 3. „Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę”. Organizator: Centrum Rozwiązań Systemowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja EkoRozwoju. Cel projektu: Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat bioróżnorodności, ekonomicznej wartości ekosystemu oraz zmian klimatu przy wykorzystaniu gier edukacyjnych. Biblioteka otrzymała gry planszowe,
 4. „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, organizowany przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” - to doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Organizowane imprezy dla dzieci aktywnie promują czytelnictwo,
 5. „Przyjęcie dla Królowej Książki” - impreza z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz zainicjowanie rocznej kadencji Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki UNESCO,
 6. „Dzień bezpiecznego Internetu” Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, partner Fundacja Orange. Cel: zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,
 7. „O finansach... w bibliotece” IV edycja. Ogólnopolski projekt, organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dofinansowanie Narodowy Bank Polski. Projekt dla osób 50+ wprowadzający w świat finansów i bankowości,
 8. Ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem 2016 ” (Get Online Week) pt. „Zagrajmy w eksperymenty”. Koordynator krajowy kampanii w Polsce -Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Cel: zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu spotkań pokazujących ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali,
 9. Narodowe Czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza – ogólnopolska akcja objęta honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

Pozyskane dotacje celowe:

 1. MKiDN, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”;
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, program edukacji ekologicznej „POSTAW na EKO”;
 3. Gmina Miejska Złotoryja na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego Rozwoju;
 4. Gmina Miejska Złotoryja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy,
 5. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Narodowy Bank Polski na realizację 4. edycji projektu „O finansach w bibliotece...”,
 6. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Legnicy na realizację działań kulturalno-edukacyjnych.

W sumie pozyskano kwotę  26 350 zł.

Organizowano i współorganizowano imprezy kulturalno-edukacyjne:

 1. Międzynarodowa akcja „Noc z Andersenem”,
 2. Ferie w Bibliotece: „Doświadczenia i wynalazki”,
 3. „Biblioteka – miejsce przyjazne Seniorom”,
 4. Wystawy w Galerii Libris,
 5. Gra miejska „Tropem złotoryjskich legend”,
 6. Festyn podróżnika „Sportowa Złotoryja”,
 7. Szkolenie „Ipad w twojej bibliotece – i co dalej?”,
 8. Wieczory muzyczne w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Złotoryi,
 9. Spotkania autorskie: Renata Piątkowska, Filip Springer, Artur Zygmuntowicz, Andrzej Wojciechowski,
 10. „Popołudnia z baśnią” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat i rodziców,
 11. „Mali mieszkańcy łąki w obiektywie”- konkurs fotograficzny,
 12. „Złotoryjski limeryk” - konkurs literacki,
 13. „W świecie bohaterów Edith Nesbit” – dwuetapowy powiatowy konkurs czytelniczy,
 14. Program edukacji ekologicznej „POSTAW na EKO”.

Obecnie księgozbiór liczy ogółem: 68 857 woluminów. W 2016 r. 1 740 egz. na kwotę 29 493,29 zł, a zlikwidowano 2 660 egz. o wartości 7 017,15 zł.

Zarejestrowani czytelnicy ogółem: 2 412 os.,

Wypożyczenia książek i czasopism oprawnych ogółem: 53 296 wol. + 281 tytułów Książki Mówionej + wypożyczenia czasopism nieoprawnych 2 249 egz.,

Odwiedziny: 26 646 os. + w czytelni internetowej 1 704 os. = 28 350 os., (w tym 34 odwiedziny w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Złotoryi, Szpital w Złotoryi),

Udostępnienia na miejscu książek, czasopism oprawnych i nieoprawnych ogółem: 9 427 egz. (w tym książki 1792 wol., czasopisma oprawne 140 wol., czasopisma nieoprawne 7495 egz.),

Liczba udzielonych informacji: 621.


 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

Działania merytoryczne (własne)

 1. zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych,
 2. organizacja i realizacja Koncertu Wiedeńskiego (operetka),
 3. Noworoczny Koncert Kolęd (Parafia Św. Józefa Robotnika),
 4. obchody rocznicy Dnia Żołnierzy Wyklętych (wystawa, film dokumentalny),
 5. uruchomienie strony internetowej: kino Aurum Złotoryja,
 6. II Jarmark Wielkanocny + Palma Wielkanocna (pl. Reymonta),
 7. Powitanie Wiosny z przedszkolakami i Rajd Marzanna (na Grodziec),
 8. eliminacje powiatowe 61 Konkursu Recytatorskiego,
 9. warsztaty wokalne chóru Bacalarus (zajęcia wyjazdowe),
 10. Majówka Złotoryjska 2016,
 11. Złotoryjski 3 Majowy Rodzinny Rajd Rowerowy,
 12. V edycja imprezy Noc w Muzeum,
 13. koncert dziecięco – młodzieżowy z okazji Dnia Matki,
 14. spektakl plenerowy teatru z Legnicy ‘Skarb wdowy Schanfelde’,
 15. 27 wyścig kolarski ‘O Złota Wstęgę Kaczawy’,
 16. premiera spektaklu Teatru Trzech Pokoleń ‘Ona nie chce spać’,
 17. realizacja Interaktywnej Nieobozowej Akcji Letniej,
 18. współpraca ze Stowarzyszeniem AISEC w zakresie letniego wypoczynku (2 tygodnie),
 19. Lato w Mieście, zajęcia od 15.07. do 15.08.2016,
 20. wystawa fotograficzna w holu ZOKiR ‘Powstanie Warszawskie’,
 21. happening na terenie niecek basenowych ‘Ba:Śnie’,
 22. Święto Pieczonego Ziemniaka (nad zalewem),
 23. I Festiwal Filmów Dolnośląskich ‘Złoty Samorodek’,
 24. uczestnictwo Teatru Trzech Pokoleń w krakowskim festiwalu teatralnym,
 25. 23 złotoryjski Przegląd Piosenki Dziecięcej,
 26. 19 Koncert Zaduszkowy,
 27. Festiwal Piosenki Patriotycznej,
 28. Dla Ciebie Mikołaju – prezentacje sceniczne przedszkolaków,
 29. domowe wizyty mikołajkowe,
 30. Konkursy; ‘100 zabawek na choinkę’ i ‘ Szopka Bożonarodzeniowa’,
 31. 21 złotoryjska Wigilia w Rynku,
 32. Sylwestrowa Gala Operetkowa.

Działania cykliczne, sekcji, kół zainteresowań i zespołów:

 1. Edukacja Filmowa ‘Nowe Horyzonty’,,
 2. edukacja teatralna, przy współpracy z teatrami animacji z całej polski,
 3. sekcje stałe: plastyczna, modelarska, tenisa stołowego
 4. Zespół Tańca Dawnego ‘Ars Saltandi’,
 5. chór Bacalarus i Złotoryjska Orkiestra Dęta
 6. Teatr Trzech Pokoleń
 7. pomoc techniczno – akustyczna przy realizacji imprez przy współpracy z innymi podmiotami (szkołami, stowarzyszeniami, instytucjami itp.)

Współorganizacja imprez

 1. 24 Finał WOŚP, (ZOKiR, ZHP, UM)
 2. Dzień Chorego – spotkanie Diabetyków,
 3. ‘Oblicza Miłości’ – impreza Walentynkowe, koncert,
 4. Człowiek Ziemi Złotoryjskiej oraz Fotografia Roku,
 5. XI Konkurs Sygnalistów Myśliwskich,
 6. spotkanie autorskie z Łukaszem Kazkiem,
 7. Streat Dance Festival,
 8. Złotoryjski Bieg na orientację,
 9. Przegląd Piosenki Korczakowskiej,
 10. Konferencja Zdrowia (diabetyków),
 11. Dzieci Wojny – impreza integracyjna nad zalewem złotoryjskim,
 12. wyścig kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich,
 13. Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
 14. spotkanie 80-latków,
 15. Dzień Strażaka (akademia),
 16. Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota,
 17. Młodzieżowy Maraton Rockowy,
 18. II Turniej Brydża Sportowego,
 19. Marsz ‘Wulkany’ 24,
 20. zakończenia roku szkolnego, szkoły podstawowe, gimnazjum,
 21. VII edycja Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów,
 22. V Zlot sympatyków Ewy Farny,
 23. Piknik Napoleoński,
 24. XVIII Bieg im. Tadeusza Pietroszka,
 25. Puchar lata i Nagroda Namiestnika Wielkopolski w płukaniu złota,
 26. V Spotkania Kresowe,
 27. Senioralia 2016,
 28. koncert ‘Pomoc dla pogorzelców’,
 29. MP w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
 30. koncert profilaktyczny (o. Łukasz Buksa),
 31. Prelekcje, nt.: ‘Bezpieczeństwo osób starszych’,
 32. festiwal filmowy ‘Watch docs’ prawa człowieka).

Prace techniczno – gospodarcze (remonty, naprawy)

 1. montaż szafek hydrantowych wraz z wężami w budynku ZOKiR,
 2. instalacja systemu dozoru obiektu Pałacyk nad zalewem (kamery internetowe),
 3. odnowa (malowanie) holi kinowych i klatki schodowej od ul. Żeromskiego,
 4. pomoc techniczna podczas Dni Złotoryi,
 5. organizacja i dozór zalewu złotoryjskiego podczas sezonu kąpielowego (VII i VIII),
 6. wymiana oświetlenia pod arkadami w holu ZOKiR,
 7. modernizacja i przeniesienie kasy kinowej,
 8. prace remontowe w kabinie projekcyjnej (okna, drzwi – wymiana),
 9. odnowa pomostu spacerowego nad zalewem złotoryjskim,
 10. przygotowanie obiektów i terenów zalewu, basenu Pałacyku do przekazania,

Hala Tęcza

Organizacja  i współorganizacja  imprez sportowo-rekreacyjnych:

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - bieg „Policz się z cukrzycą”, zorganizowane przez Stowarzyszenia Diabetyków,
 2. Turnieje piłki nożnej organizowane przy współpracy z ZKS Górnik, OZPN,
 3. Turnieje w tenisie ziemnym organizowane przez ZTT,
 4. VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi”,
 5. „Rodzinny Turniej Sportowo-Edukacyjny zorganizowany przez stowarzyszenie  Złota Cooltura,
 6. Finał Ligi Halowej Piłki Nożnej,
 7. Turniej Speedbadmintona,
 8. Powiatowy Turniej Pożarniczy – Gimnazjum,
 9. Warsztaty Taneczne - Fundacja Rozwoju Człowieka „Trood”,
 10. Wiosenny Mini Maraton Fitness,
 11. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej im. M. Stalskiego -SPR Górnik,
 12. Turniej Tenisa Stołowego Weteranów - ULKS Ursus,
 13. Festyn Rodzinny,piłka nożna i gry i zabawy,
 14. Mistrzostwa Polski IMAF - TKKF Asklepios,
 15. Turniej koszykówki dzieci i młodzieży -UKS Rio Team,
 16. Turniej piłki nożnej - Stowarzyszenie Klub Abstynenta Relaks,
 17. Narodowy Dzień Sportu,
 18. Turniej piłki siatkowej -PolMiedźTrans,
 19. Turniej piłki siatkowej - KKS Renbut,
 20. VIII Ogólnopolski Turniej JuJitsu oraz Sport Kenjutsu o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja -  TKKF Asklepios,
 21. Turniej Siatkówki „Siatkówka wśród gwiazd” - KKS Renbut,
 22. Turniej koszykówki - UKS  RIO,
 23. Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej - KKS Renbut,
 24. Turniej Tenisa Stołowego 50+,
 25. Gwiazdkowy Turniej Tenisa, ZTT,
 26. Złota Gwiazdka - KKS Renbut,

Organizacja   ligowych  meczy  i  rozgrywek

 1. Liga piłki nożnej,
 2. Liga piłki siatkowej, - KKS Renbut,
 3. Liga piłki ręcznej - SPR Górnik Złotoryja,

Zrealizowane inwestycje i prace remontowe:

 1. Zakup  samojezdnej maszyny czyszcząco-myjącej  LAVOR XXX 66 
 2. Wymiana kotar grodzących  boiska w hali sportowej. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Oddział Gospodarki Ściekowej/JPR/Dział Obsługi Spółki

Umowy zawarte w 2016 r. w zawiązku z realizacją projektu pn.: ”Modernizacja Oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”

Przewidywany koszt projektu 46  122 995,75 zł

 1. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu oraz bieżącego wsparcia podczas trwania procedury przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji pn:” ”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi”, 11 070,00 zł brutto.
 2. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu oraz bieżącego wsparcia podczas trwania procedury przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę inżyniera Kontraktu projektu pn:” ”Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”, 4 920,00 zł brutto.
 3. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dofinansowanie projektu pn: ”Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi” Planowany koszt realizacji projektu 46 122 995,75 zł (brutto), 23 905 211,21 zł. (kwota dofinansowania).
 4. Umowa na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn: ”Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”, 414 018,00 zł brutto.
 5. Umowa/Kontrakt na Wykonanie zadania pn: ”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi”,32 540 880,00 zł brutto

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej:

Prace wykonywane w 2016 roku przez Dział Budowlany:

 1. Basztowa 22 – remont klatki schodowej – zlecający Wspólnota Mieszkaniowa.
 2. Garbarska 10 – remont dachu – zlecający Urząd Miasta.
 3. Remont pomieszczeń MOPS – zlecający MOPS (wartość ok. 30 tys. zł).
 4. Miarki 8 – remont elewacji – zlecający Urząd Miejski.
 5. 3 Maja 15 - remont dachu – zlecający Urząd Miejski.
 6. Szkolna 7 – remont klatki schodowej – zlecający Urząd Miejski (wartość 25 639,28 zł)
 7. Żeromskiego 5 – wykonanie komory ciepłowniczej – zlecający Urząd Miejski.
 8. Remont pomostu nad zalewem – zlecający ZOKIR.
 9. Zmiana systemów ogrzewania lokali – zlecający Urząd Miejski (lokale: Mickiewicza 28/6, Chopina 5/2, Chopina 11/7, Piłsudskiego 21/4, Różana 2b/3, Piłsudskiego 6/3, Kolejowa 13)

Prace wykonywane przez firmy zewnętrzne:

 1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej – Zakład Stolarski Zbigniew Chmielnicki Legnica – wartość 91 677,40 zł
 2. Wymiana stolarki okiennej PCV –– Invest Group Michał Rewak wartość 20 619 zł.
 3. Budowa piecy kaflowych – Muratore Andrzej Cwynar – wartość 61 365,60 zł.
 4. Wymian drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych – Invest Group Michał Rewak wartość 61 918 zł.

Oddział Wodociągów i Kanalizacji

 1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowa I Etap – fi 160 ok 1000m
 2. Budowa sieci wod.-kan. ul. Polna -  woda fi 160 ok 100m, kan fi 200 ok 100m.
 3. Budowa sieci wod.kan. Nowowiejska – woda fi 110 ok 130m, kan fi 200 ok 110m.
 4. Budowa sieci wodociągowej Nowa Ziemia – fi 200 ok 100m
 5. Budowa sieci wodociągowej ul. Bukowa – fi 110 ok 100m
 6. Budowa sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego I Etap – fi 225 ok 900m
 7. Budowa sieci wodociągowej ul. Kamienna – fi 110 ok 100m
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Lubelska – fi 200 ok 110m
 9. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego – fi 400 ok 130m
 10. Budowa przyłączy ul. Konopnicka, Widok, Bukowa, Nad Zalewem, Polna
 11. Wymiana wodomierzy lokalowych
 12. Wynajem samochodu specjalistycznego WUKO
 13. Wynajem samochodu ciężarowego
 14. Usuwanie awarii wod.-kan. Miasto Złotoryja, Gmina Krotoszyce
 15. Eksploatacja sieci wod.-kan. Gmina Krotoszyce

Oddział Estetyki i Zieleni Miasta

 1. Zadania wynikające z podpisanych umów z Gminą Miejską Złotoryja, Gminą Krotoszyce i Gminą Zagrodno.
 2. Utrzymanie zimowe dróg i chodników.
 3. Utrzymanie zieleni miejskiej.
 4. Utrzymanie i eksploatacja oświetlenia Miejskiego.

Do pobrania: Szczegółowe zestawienie zadań wykonanych w 2016 roku przez wydziały Urzędu Miejskiego i niektóre jednostki podległe.
 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x