zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Październik 2016 r.

 

Radny Waldemar Wilczyński

- wnoszę o ujęcie w budżecie miasta na 2017r. n/w zadań:

1. Przystąpić do zmiany organizacji ruchu w dolnej części Rynku - (dokładnie) – przywrócenie ruchu wokół skweru,,7-miu Mieszczan" - są to postulaty i duże oczekiwania przedsiębiorców funkcjonujących w centrum miasta oraz mieszkańców miasta - poza tym lokalna prasa, będąca własnością gminy - rozpisywała sie kilku krotnie o przystąpieniu do zmiany organizacji ruchu miedzy innymi - w tym miejscu,

Odpowiedź: Tak jak już wcześniej informowaliśmy Stowarzyszenie Przedsiębiorców przywrócenie organizacji ruchu sprzed rewitalizacji nie rozwiąże problemów w tym obrębie. Dzięki tej zmianie zwiększyłby się jedynie ruch tranzytowy, a nie ruch docelowy, co zupełnie nie rozwiąże sygnalizowanych prze przedsiębiorców problemów. Dlatego też umożliwienie ruchu kołowego wokół „Fontanny Górników” uważamy za nieuzasadnione.

Jak wynika z obserwacji natężenia ruchu w obrębie budynku Rynek 21-22 („ślepa droga”) oraz zapełnienia istniejącego tam parkingu – są to miejsca niechętnie użytkowane przez kierowców, spowodowane występującymi tam utrudnieniami. Dlatego organizacja podobnego typu parkingu w górnej części rynku wydaje się bezcelowe. Pragnę również nadmienić, że analiza zapełnienia parkingów w strefie płatnego parkowania wykazała, że bardzo rzadko są one wykorzystywane w 100%.

Ewentualne umożliwienie parkowania w obrębie „BIG BIT” zwiększyłoby liczbę miejsc parkingowych o 4, gdyż z uwagi na geometrię drogi należałoby zastosować parkowanie równoległe do osi drogi. Dodatkowo zakłóciłoby to znacznie funkcjonalność tego obszaru dla ruchu pieszego i na pewno nie poprawiło w żaden sposób sytuacji przedsiębiorców.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i żeby nie dopuszczać do sytuacji, gdy wszystkie miejsca parkingowe będą zajęte, dzięki uchwale Rady Miejskiej rozszerzyliśmy zasięg Strefy Płatnego Parkowania o ul. Żeromskiego oraz Bohaterów Getta Warszawskiego.

Wielu mieszkańców, sugeruje wręcz całkowite zamknięcie dla ruchu przejazdu od ul. Piłsudskiego do ul. Basztowej włącznie.

W związku z powyższym nie planujemy wprowadzić poprzedniej organizacji ruchu, aby nie zakłócać przestrzeni uzyskanej przy rewitalizacji.

2. Opracować koncepcje zagospodarowania terenu (działki miejskie 83/1, 83/2, 83/3) wraz z dojazdem - za budynkami mieszkalnymi przy ul. Cmentarnej, a terenem MOPS (działka nr 82) w Złotoryi, obecny wjazd przez działkę nr 139/1 powoduje duże zniszczenia (pęknięcia) budynku zlokalizowanego na działce nr 139/2, a powyższe działki są niezagospodarowane i często służą jako miejsce „toalet" i zakrapianych spotkań towarzyskich,

Odpowiedź: Istnieje już gotowa koncepcja umieszczenia na tych terenach parkingu na 39 miejsc.

3. opracować efektywniejszą politykę ściągania zadłużenia wobec miasta - czynsze, podatki, woda, odpady, wywóz śmieci - po uruchomieniu rządowego programu 500+ dowiedzieliśmy sie, ze żaden sposób nie wpłynęło to na ściąganie należności

Odpowiedź: Jeśli chodzi o ściąganie należności z tytułu czynszu/bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych:

W 2016 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Złotoryi 69 pozwów o ściąganie należności i 13 pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych. Zostało wykonanych 5 eksmisji (termin kolejnej, 6 wyznaczono na 09.11.2016). 4 postępowania są zawieszone w związku z deklaracjami spłaty zadłużenia. W chwili obecnej na wykonanie oczekuje jeszcze 70 wyroków o eksmisję z lokali mieszkalnych, a w przygotowaniu są kolejne pozwy. Brak jest wystarczającej liczby lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, do których można by było wykonać te zasądzone już eksmisje. Większość dłużników to osoby nieściągalne. Po przekazaniu spraw do komornika postępowania są umarzane. Komornik nie ma prawa zająć dłużnikom środków otrzymywanych z tzw. programu 500+. Pragnę także nadmienić, że od 2012 roku zadłużenie z tytułu opłat czynszowych utrzymuje się na podobnym poziomie, przy czym na wrzesień 2016 r. wynosiło 885 tys. zł. Około 65 % tej kwoty stanowi zadłużenie przypadające na osoby wobec których zakończono postępowanie egzekucyjne (komornik umorzył postępowanie z powodu niewypłacalności dłużników).

- w ramach zadań bieżących:

4. wykonać przejście dla pieszych przy ul. Stromej - na wysokości pierwszego obiektu byłych ZZO - uczęszcza tamtędy bardzo duża ilość ludzi w kierunku do pralni, Ren-But, Vitbisu, kopalni złota, wszyscy przechodzą przez jezdnie co stanowi duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu,

Odpowiedź: Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w 2017r.

4. wykonać remont dalszej części chodnika przy ul. Kolejowej - wykonano od zejścia przy LO do „ruin młyna" - najbardziej uczęszczanym chodnikiem jest cześć po przeciwnej stronie ulicy – od budynku przy ul. Sportowej 1, 2 do przystanku autobusowego dla dzieci oraz do sklepu przy ul. Kolejowej,

Odpowiedź: Kontynuacja remontu chodnika zaplanowana jest na 2017r.

5. zwrócić sie do Zespołu Szkół Miejskich, Zawodowych i Ogólnokształcących oraz innych stowarzyszeń (które organizują wyjazdy kilkudniowe) aby wyjazdy te odbywały sie z przystanku autobusowego lub parkingu przy ul. Krótkiej, a nie sprzed ZOKIR-u. Jest to bardzo duże zagrożenie i utrudnienie w ruchu pieszym, samochodowym oraz komunikacji publicznej. Ilość aut przywożących wycieczkowiczów całkowicie paraliżuje ruch w tym miejscu.

Odpowiedź: Niestety obecnie w Złotoryi w tej chwili brak jest innego ogólnodostępnego miejsca, które mogłoby w pełni zastąpić to sprzed ZOKiRu. Wskazywana ul. Krótka w przyszłym roku zostanie przebudowana i na pewno nie będzie się tam mogły zatrzymywać autobusy.

6. Zmienić regulamin PSZOK - wprowadzając we wtorki godziny otwarcia do 17.00, a nie tak jak jest do 16.00 - są to sygnały od mieszkańców

Odpowiedź: Informuję, że zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców Złotoryi za pośrednictwem facebook-, żeby dokładnie ustalić, jakie są oczekiwania mieszkańców odnośnie godzin funkcjonowania PSZOKa.

7. Do czasu zmiany organizacji ruchu przy ul. Wojska Polskiego, zmienić także organizacje ruchu przy ul. Hożej poprzez zdjęcie znaku STOP, który tylko spowalnia ruch na tym skrzyżowaniu.

Odpowiedź: Wystąpimy do Wykonawcy robót i DSDiK o rozpatrzenie propozycji.


Radny Franciszek Słaby

1. Poruszył sprawę ul. Hożej. W związku z remontem ul. Wojska Polskiego, dla samochodów poniżej 8 ton zrobiono objazd ul. Hożą. Problem w tym, że jeżdżą tam także samochody powyżej wyznaczonego limitu przez co nawierzchnia jest niszczona, siadają kratki ściekowe. Naliczono, że jest ich ok. 40 dziennie. Droga jest bardzo obciążona. Jeden z mieszkańców zgłosił, że pęka mu dom i zamierza zgłosić ten problem na policję. Trzeba zainteresować tą sprawą KPP.

Odpowiedź: Policja przeprowadza kontrole na ulicy Hożej. Również na bieżąco są prowadzone konsultacje z Policją. Ponadto przygotowywane jest pismo z wnioskiem o zwiększenie liczby kontroli – szczególnie pojazdów powyżej 8 ton. Dodatkowo Straż Miejska poza kontrolami zainstalowała monitoring, z którego nagrania będą przekazywane Policji.

1. Przypomniał, że na Komisji Gospodarczej poruszono sprawę stanu ul. 11 Listopada. Czy coś się w tej kwestii robi?

Odpowiedź: Sprawa została przekazana RPK – awaria kanalizacji sanitarnej.


Radny Adam Bartnicki

Wiadomo wszystkim, że brak miejsc parkingowych jest dużym problemem dla miasta. Dlatego mam sugestię aby wykorzystać odcinek szerokiego chodnika od Liceum do Kancelarii Notarialnej. Parkuje tam 8 samochodów a gdyby chodnik zwężono byłoby 16 miejsc parkingowych. Ma to duże znaczenie w tym miejscu ponieważ wokół jest kilka instytucji: Sąd, RPK, Biuro Notarialne, Liceum. Jest duży ruch.

Odpowiedź: Zostanie przygotowana koncepcja i ocena możliwości wykonania dodatkowych parkingów na ul. Kolejowej.


Radny Józef Banaszek

1. Wykonywany jest wjazd do ul. Krzywoustego. Czy ma to być połączenie z ul. Śląską?

Odpowiedź: Wykonywany jest przepust kanalizacji deszczowej w istniejącym wąwozie, co umożliwi swobodny i skanalizowany przepływ wody z umiejscowionego powyżej samowypływu oraz wód gruntowych z pól.

2. Od dłuższego czasu wnioskuję o zamontowanie kamery monitoringu na ul. Joannitów. Zebrałem podpisy mieszkańców w tej sprawie, którzy twierdzą, że zamontowanie kamery jest zasadne. Wniosek wraz z podpisami mieszkańców składam do protokołu.

Odpowiedź: Kamera zostanie zamontowana w przyszłym roku budżetowym.

3. Wnioskuję o włączenie do finansowania z budżetu miasta w 2017 r. remontu przejętego na stan Miasta muru obronnego (w sąsiedztwie ogrodu klasztornego) od strony ogrodu (stan muru – katastrofalny, co stwierdził Burmistrz nie będąc jeszcze Burmistrzem).

Odpowiedź: Został złożony wniosek o dofinansowanie renowacji muru do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego


Radny Władysław Grocki

1. Obiła mi się o uszy sprawa, że na placu na ul. Marii Konopnickiej i ul. B. Getta Warszawskiego miał powstać parking podziemny na ok. 250 samochodów. Czy to prawda?

Odpowiedź: Była przygotowana za poprzedniego Burmistrza koncepcja budowy parkingu wielopoziomowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie znajduje ona jednak ekonomicznego uzasadnienia. W/w grunty zostały podzielone i są obecnie wystawiane na sprzedaż w trybie przetargów nieograniczonych.

2. Chcę zapytać o stadion. Interesuje mnie sprawa treści uzasadnienia wniosku o dofinansowanie remontu stadionu.

Odpowiedź: Ze względu na obszerny materiał, zapraszam Pana do osobistego zapoznania się z treścią uzasadnienia w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora.

3. W informacji międzysesyjnej wyczytałem o negatywnej opinii w sprawie budowy małej elektrowni wodnej na Kaczawie w Jerzmanicach Zdroju oraz o wymianie twardych dysków monitoringu miejskiego. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

Odpowiedź: Jeśli chodzi o pierwszą część pytania to elektrownia wodna na Kaczawie miała być zrealizowana w rejonie jazu, z którego pobieramy wodę do zalewu. Planowana inwestycja nie brała pod uwagę zasilania zalewu i była sprzeczna z naszym pozwoleniem wodno-prawnym.

Koszt wymiany dysków twardych w rejestratorze monitoringu miejskiego to 9 389 zł. Jeden dysk kosztował 937 zł (zakupiono 10 dysków) + 19 zł koszty wysyłki. Dyski twarde zostały zakupione w sklepie internetowym morele.net. Na dzień zamówienia był to sklep oferujący dyski w najniższej cenie.

Zakupione dyski to Western Digital 3.5", 3TB, SATA/600, 64MB cache (WD3000F9YZ). Dyski zostały wymienione we własnym zakresie. Dzięki wymianie dysków pojemność rejestratora powiększyła się trzykrotnie.


Radny Marcin Gagatek przekazał apel mieszkańców ul. Śląskiej nr 3 i 26 o postawienie latarni. Po zakończeniu remontu ul. Łużyckiej na wysokości tych budynków jest ciemno i jest błoto.

Odpowiedź: Połączenie ulic Łużyckiej i Śląskiej zostanie utwardzone kamieniem. Sprawa latarni zostanie rozpatrzona pod kątem posiadanych wolnych środków pieniężnych.


Radny Bogdan Łoś wystąpił z wnioskiem, aby w budżecie na rok przyszły ująć poprawienie stanu boiska na ul. Zagrodzieńskiej i jego doposażenie.

Odpowiedź: Poprawa stanu boiska oraz jego doposażenie nie będzie ujęte w budżecie na 2017r. z uwagi na ograniczoną ilość środków.


Radny Dariusz Dobosz poprosił o wskazanie mu miejsca, gdzie jego firma mogłaby składować stare okna z rozbiórki.

Odpowiedź: Firma wykonująca usługę demontażu i montażu okien zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 jest wytwórcą odpadu oraz ich posiadaczem i zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie wytworzonych przez siebie odpadów(okien, drzwi) podpisując umowę z wyspecjalizowanym przedsiębiorcą zajmującym się zagospodarowaniem odpadów przemysłowych.


Radna Irena Mundyk (pismo): Proszę o zajęcie stanowiska w/n sprawie. W załączeniu ksero decyzji ZUS, która mówi o nieopłacaniu składek ZUS przez tę firmę (Borgers Polska sp. z o.o.). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zapytanie skierowane w interpelacji w żaden sposób nie znajduje uzasadnienia w załączonym do interpelacji piśmie, które nie zawiera jakiejkolwiek informacji wskazującej na fakt nieopłacania przez Borgers Polska sp. z o.o. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Zgodnie z uzyskanymi od Spółki wyjaśnieniami firma Borgers Polska sp. z o.o. zatrudnia pracowników, którzy w pierwszym etapie zatrudnienia, celem przeszkolenia do świadczenia pracy w nowobudowanym zakładzie, kierowani są przejściowo do zakładu wspólnika Spółki do Niemiec. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy pracownik w ustawowym terminie zgłaszany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Spółka odprowadza za każdego pracownika składki ubezpieczeniowe w pełnej wysokości w ustawowym terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Do dnia 31.10.2016 roku wysokość opłaconych przez Borgers Polska sp. z o.o. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wyniosła łącznie PLN 96.779,95.

Obowiązujące w Unii Europejskiej regulacje, dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich, w pewnych sytuacjach pozwalają na podleganie przez pracownika systemowi ubezpieczeń społecznych państwa stałego zamieszkania pomimo czasowego wykonywania pracy za granicą, co również bezpośrednio wynika z treści załączonego do interpelacji pisma. W przypadku wszystkich zatrudnionych pracowników Spółka wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie odpowiednich zaświadczeń potwierdzających podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych i w chwili obecnej trwają czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego i postępowania wyjaśniające w powyższym zakresie.

 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x